Gelijke onderwijskansen

Om voor alle kinderen op onze school gelijke onderwijskansen te geven vertrekken wij van het pedagogisch project van onze school. Hierbij streven we volgende doelen na.

 1. We bieden kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters en lagereschoolkinderen.
 2. Elke dag opnieuw bouwen we samen aan een aangenaam leer- en leefklimaat.
 3. We werken met een professioneel en zorgzaam team.
 4. We zijn een katholieke dialoogschool die openstaat voor iedereen.
 5. We bieden innovatief en uitdagend onderwijs. 
 6. We bieden alle leerlingen kansen om hun talenten maximaal te ontplooien om klaar en weerbaar te zijn voor de uitdagende samenleving. 

Met ons GOK-beleid willen we alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden bieden om te leren en zich te ontwikkelen. We willen uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan. Daarom hebben we speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

De doelgroep van ons GOK-beleid zijn alle kansarme leerlingen die omwille van hun sociale, culturele en economische omstandigheden leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden ervaren of risico lopen om een achterstand op te bouwen. 

De krachtlijnen van ons GOK-beleid: 

 • De uitbouw van een onderwijspraktijk die rekening houdt met het taalniveau en de diversiteit van elke leerling. 
 • Bevorderen van de leer- en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen.
 • Onderwijsachterstand van alle kansarme leerlingen proberen wegwerken. 
 • Uitbouwen van een krachtige leeromgeving. 
 • Een taalgebruik hanteren op maat van alle ouder(s) zodat dit kan bijdragen tot een optimale participatie (= deel uit maken van) aan het onderwijsgebeuren. 
 • Inzetten op de participatie van ouders en ouderbetrokkenheid, ook zij die het moeilijkst te bereiken zijn, via de ouderraad, de schoolraad, een brugfiguur, de parochie of het plaatselijk comité.
 • Kwaliteitsvol onderwijs bereiken we via het handelingsgericht werken. Op die manier zetten we de leerlingen centraal. We houden rekening met de leerlingenkenmerken om hem/haar te brengen tot een verhoging van kennis, inzicht en vaardigheden. 
 • Onze impact verhogen in het handelen van de leerling (inzet, gedrag) opdat hij/zij zoveel mogelijk de juiste keuzes maakt en verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar keuzes (persoonlijke ontwikkeling). 
 • We zijn ervan overtuigd dat een degelijke kennis van het Nederlands een basisvoorwaarde is om goed te kunnen leren. Daarnaast is een goede kennis van het Nederlands absoluut noodzakelijk om te kunnen komen tot een goed contact met anderen. Dit draagt bij tot een aangenaam leef- en leerklimaat. Daarom willen we werken aan de taalvaardigheid van onze leerlingen.
 • Leerlingparticipatie willen we verhogen door onze leerlingenraad. 
 • We willen als school laagdrempelig zijn. Ouders springen binnen of nemen contact op wanneer ze dit nodig vinden. Leerkrachten kunnen bij het afhalen van de kinderen aangesproken worden. Steeds proberen we hen zo goed mogelijk te helpen. 
 • Wij houden de communicatie tussen de ouders en de school transparant en open. 
 • We stimuleren ouders om deel te nemen aan oudercontacten, infomomenten, kijkdagen, schoolfeesten en andere themagebonden initiatieven of activiteiten.
 • De school ondersteunt en helpt ouders binnen de passende dienstverleningen. (Huis van het kind, CLB, ondersteuningsnetwerken, …)
 • Als leerkracht proberen we rekening te houden met de context (= thuissituatie) van de kinderen, los van onze eigen context.

Pas als we allemaal samen onze schouders onder het GOK-beleid zetten, kunnen we gelijke kansen voor alle leerlingen realiseren. Elke leerkracht op school draagt dus zijn steentje bij tot het gelijke onderwijskansenbeleid.

Scroll naar boven