Pestpreventie

Afbeelding "Pesten is niet cool"

Hoe positief omgaan met elkaar om negatief gedrag te voorkomen?

In onze school wordt niet enkel gewerkt aan de intellectuele, cognitieve ontwikkeling van elke leerling. Kennis en vaardigheden zijn uiteraard belangrijk maar de aandacht gaat ook naar het algemeen welzijn en emotioneel welbevinden van elk kind. In deze brochure lichten wij onze visie op pestpreventie toe.

Waarom inzetten op de preventie van pesten?

In onze school hebben we nood aan een antipestbeleid dat onderbouwd, duurzaam en efficiënt is en waar niet alleen het voltallige schoolteam, maar ook alle leerlingen en hun ouders achter staan.

We willen een warme school zijn waar kinderen en jongeren in alle veiligheid kunnen opgroeien, waar ze graag zijn en zich thuis voelen, waar kinderen en volwassenen zich respectvol en verdraagzaam tegenover elkaar gedragen.

In de leefwereld van kinderen en jongeren neemt de school een belangrijke plaats in, daarom willen wij een school zijn waar kinderen zich goed voelen. Zo krijgt pesten weinig of geen kans omdat de focus scherp(er) gericht is op welbevinden en verbondenheid.

Bij ons leren kinderen al heel vroeg sociale vaardigheden ontwikkelen, wat vanzelf bijdraagt tot en goede school- en klassfeer. De school draagt immers niet alleen kennis over, maar ook waarden en normen en helpt de leerlingen om sociaal vaardiger te worden.

We leren de kinderen samen spelen en werken. Ze worden gestimuleerd om positief te denken en op een positieve wijze met conflicten om te gaan. Zo ontwikkelen ze een positief zelfbeeld en daarnaast ook een empathisch vermogen, burgerzin en democratisch burgerschap. Verbondenheid, veiligheid en vertrouwen staan bovenaan in onze school.

Het omgaan met leeftijdsgenoten draagt bij tot de ontwikkeling van een sociale identiteit, het leren van sociale normen en waarden en het oefenen van sociale vaardigheden.

Hoe proberen we dit op onze school aan te pakken?

Pesten schoolbreed aanpakken wil zeggen dat je werkt met een waaier aan initiatieven, acties of maatregelen waarbij de hele school betrokken wordt. Hierbij willen we ons richten op de school, de klas en op individuele leerlingen.

Deze aanpak vraagt tijd en loopt over verschillende jaren, zowel in de kleuterschool als de lagere school

Praktijkvoorbeelden:

School:

 • Socio-emotionele focus doorheen het jaar
 • Tutor lezen: L4-L1-KS
 • Observaties welbevinden (socio-emotionele screening): 2x per jaar van 2,5 jaart.e.m. 12 jaar
 • Vastenactie
 • Adoptiekind Fatima
 • Sponsortocht in maart
 • Move tegen pesten
 • Deelname aan de Vlaamse week tegen pesten
 • Nascholingen door personeel i.v.m. socio-emotioneel welbevinden
 • Externe ondersteuning mogelijk bij ernstige en hardnekkige problemen
 • Werking ‘goed-gevoelschool’
 • Uitstappen / meerdaagse uitstappen / projecten / overnachten op school van 5-jarige kleuters / …
 • Vanuit het leerplan ZiLL met persoonsgebonden focussen

Kleuterschool:

 • Leefgroepwerking
 • Beertje Anders: ‘Beertje Anders’ vertrekt vanuit 5 afspraken of omgangsregels.
  • Samen spelen, samen delen.
  • Lief zijn voor elkaar.
  • Goede woorden zeggen.
  • Zeggen wat je wel en niet wilt.
  • Vraag hulp, geef hulp!

Aan de hand van verhalen, grote prenten, poppenkast, … doorheen het jaar zullen de kleuters in aanraking komen met deze omgangsregels. Hier hoort telkens ook een verwerkingsopdracht bij die we samen in de klas zullen ontdekken.

Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat we met alle kleuters samen kunnen zorgen voor een fijn speelklimaat waarin iedereen zich goed voelt.

Lagere school:

 • Leesronde: klas doorbrekend
 • Peterschap: L6-L1
 • Conflicthantering via sterrensjabloon

Ouders en kinderen kunnen met (pest)problemen steeds terecht bij de school en leerkrachten.

Wat als er toch gepest wordt? – No blame-aanpak

‘No blame’ is een probleemoplossende en herstelgerichte methode om met pestsituaties om te gaan. Bij deze aanpak doet men een beroep op het empathisch vermogen en de kracht van de groep én op de persoonlijke verantwoordelijkheid van elke deelnemer.

No Blame (niet-confronterende aanpak) door twee vertrouwenspersonen uit het zorgteam.
Gesprek met het gepeste kind (door één vertrouwenspersoon)Hoe voelt het gepeste kind zich? Details van het pestgedrag zijn iets belangrijk. De nadruk ligt op wat het kind voelt. Laat het gepeste kind iets schrijven of tekenen over zijn gevoelens. Leg ‘No blame’ uit. Bespreek de samenstelling van de groep (wie is betrokken partij?).
Organiseer een no-blamegroep(steungroep van leerlingen)Zo snel mogelijk nadat je de leerlingen gevraagd hebt.
Leg het probleem uitGebruik de brief of de tekening, gebruik in elk geval zoveel mogelijk de woorden van het slachtoffer.
Deel de verantwoordelijkheidBeschuldig niet en laat de kinderen ook niet beschuldigen.Het is de verantwoordelijkheid van de groep om te helpen. 
Zoek naar een oplossingLaat iedereen nadenken over wat ze kunnen doen.Laat hen naar oplossingen zoeken.Iedereen spreekt met ik-boodschap.Leg iets schriftelijk vast. Zo geef je blijk van vertrouwen.
Laat de groep zijn werk doenGeef hen een week de kans om hun afspraken na te komen.
Blijf opvolgenPraat een week met iedereen afzonderlijk. Afzonderlijk praten is beter omdat ze zich dan niet achter elkaar kunnen verschuilen. Praat eerst met de groep, daarna met de gepeste leerling.
Vorm indien nodig een nieuwe no-blamegroepAls het pesten niet stopt kun je een nieuwe no-blamegroep samenstellen. 

Indien, in uitzonderlijke gevallen, de steungroepaanpak niet werkt, wordt er overgegaan met de herstelaanpak.

Dit wordt volledig in handen genomen door de kernteamleden. Er volgen individuele gesprekken met de kinderen die meegedaan hebben met het pesten en er wordt een herstelplan opgesteld. Zowel de ouders van de pester(s) als die van het slachtoffer, worden hiervan op de hoogte gebracht en ondertekenen het plan. Eén week na de individuele gesprekken volgt een nieuwe evaluatie met de gepeste leerling. Als blijkt dat er kinderen zijn die zich niet aan het plan houden worden die ouders op school voor een gesprek uitgenodigd.

Nuttige links

Scroll naar boven