Zorgvisie

De school voert een zorgbeleid. Via het kindvolgsysteem (KS) en het leerlingvolgsysteem (LS) volgen we d.m.v. klasobservatie/klaspunten gericht de evolutie van uw kind. Ook u, als ouder, wordt hierbij betrokken. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte en/of individuele begeleiding. In overleg wordt een plan van aanpak besproken. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en waar mogelijk nood is aan bredere hulp. Om dit plan te doen slagen is het aangewezen dat u ingaat op onze vraag tot medewerking. 

De zorg voor alle kinderen wordt op onze school weergegeven in de zorgpiramide. 

Onze zorgpiramide heeft drie vlakken: kinderen, ouders, leerkrachten. We geloven dat de samenwerking met kinderen, ouders en leerkrachten de enige manier is om succesvol onderwijs te bieden.

De zorgpiramide is opgebouwd in vier niveaus.

Afbeelding "Zorgvisie"

Zorgniveau 0 (fase 0) is het niveau van de preventieve basiszorg. We zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen. Dat betekent dat we rekening houden met verschillen tussen kinderen. 

In de kleuterschool wordt er gedifferentieerd gewerkt vanuit de visie van de leefgroepen. Zo wordt er rekening gehouden met elk kind.

In de lagere school wordt b.v. een rekenles regelmatig gegeven op verschillende niveaus. Eerst de instructie of uitleg van de nieuwe les voor de hele klasgroep, de snelle starters kunnen na een korte uitleg al snel aan het werk. Nadien de langere instructie voor kinderen die meer tijd nodig hebben om nieuwe leerstof te begrijpen.

Daarnaast wordt ook bij andere vakgebieden standaard een sterke differentiatie ingebouwd naar tempo, hoeveelheid, moeilijkheidsgraad, … 

De klasleerkracht zorgt voor goed onderwijs voor elk kind. Hij/zij houdt rekening met verschillen tussen kinderen. Hij/zij maakt het verschil.

Aandacht voor elke leerling door goed klasmanagement, differentiatie en remediëring.

Zorgniveau 1 (fase 1) is het niveau van de verhoogde zorg. Kleuters bij wie het ontwikkelen of leerlingen waarbij het leren minder vlot verloopt, worden mee opgenomen in overleg met de zorgleerkracht en/of de zorgcoördinator. Samen bekijken we wat een kind meer nodig heeft om goed te kunnen groeien, meer te kunnen leren. De klasleerkracht geeft die extra zorg in de klas. We willen het kind laten ‘ervaren’ met kleine hulpmiddelen. Van succes ga je groeien. Dat is onze overtuiging!

Systematisch overleg is voorzien. Leerkracht krijgt advies, trajecten voor lln worden uitgewerkt. Het gewicht van de begeleiding blijft voornamelijk bij de klasleerkracht liggen. Regelmatig is er ondersteuning door zorg. Hierbij is er zorgondersteuning zowel in de klas als daarbuiten. Dit zien wij als een logische stap in het begeleidingsproces. 

Zorgniveau 2 (fase 2) is het niveau van de uitbreiding van zorg. De zorg voor een kind is groter. We werken dan samen met de zorgcoördinator, het CLB en/of andere externen zoals logopedisten, kinesist … We bespreken de stappen met de ouders. Indien nodig komen we samen tot een individueel handelingsplan op maat van het kind. We geven zo lang als mogelijk onze beste zorg. Wanneer uw kind met het CLB besproken wordt, zal steeds uw toestemming gevraagd worden.

De zorgvraag wordt gedocumenteerd a.h.v. beschikbare gegevens (observaties, gesprekken, LVS, andere tests). Een handelingsgericht traject wordt i.s.m. het CLB opgesteld.

Zorgniveau 3 (fase 3) is het niveau van ‘school op maat’. Als onze draagkracht ten einde is, gaan we samen op zoek naar een school op maat. Dat doen we in nauwe samenwerking met CLB en ouders en kind.  Opdat iedereen er wel bij vaart…

Ouders zijn betrokken

Ze zijn een belangrijke informant, partner en ervaringsdeskundige voor hun kind. Ze worden dan ook gecontacteerd bij problemen. We streven een open communicatie na waarbij de ouders betrokken worden in het verhaal. Er ligt bij de ouders een verantwoordelijkheid bij de ontwikkeling van hun kind.. 

Vaak is de groei en het leren van kinderen een snelweg: ook als het wat langzamer gaat, ook al loopt het soms over een hobbelig bospaadje. Voor elk kind is er een weg. Dat geloven we. 

Scroll naar boven