Opvoedings- en pedagogisch project

“Onze school: een geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap.”

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken.

Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool. Hierbij leggen wij de klemtoon op volgende pijlers:

Geloofsgemeenschap: de christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren.

 • De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.
 • Wij hebben de opdracht de kinderen te laten kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus: het evangelie.
 • Onze school heeft ook een zendingsopdracht: van de school mag worden verwacht dat zij het geloof verkondigt. Van de ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn ten opzichte van het geheel van de geloofsopvoeding die aan de kinderen wordt gebracht.
 • Alle leerlingen, ook zij die tot andere godsdiensten behoren, nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden.

Leergemeenschap: het streven naar kwaliteitsonderwijs

 1. In onze school staat het kind centraal:
  • Wij hebben respect voor en aanvaarden elk kind.
  • In onze school heeft elk kind recht op vorming, aangepast aan zijn mogelijkheden.
  • Via differentiatie (= elk kind zoveel mogelijk individueel begeleiden) en zelfstandigheid streven wij naar maximale ontplooiingskansen voor elk kind, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden.
  • Wij geven bijzondere zorg aan de “kleinen”: zwakkeren, kansarmen,zorgbehoevenden.
 2. Onze school wil een dynamische school zijn:
  • We streven naar een verdere uitbouw en verbetering in onze school.
  • We staan open voor verdere vernieuwingen.

Leefgemeenschap: het verwezenlijken van een “hechte” school- en klasgemeenschap

 • Wij besteden aandacht en tijd aan het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (schoolbestuur, personeel, ouders, kinderen, CLB, …) zowel binnen als buiten onze school.
 • Onze klas, onze school is geen eiland: wij werken zoveel mogelijk samen, ook met andere scholen.
 • Onze school maakt deel uit van de parochiegemeenschap van Sint-Filippus.
 • Wij willen onze kinderen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid in een veelzijdige samenleving. Daarom willen we maximale kansen geven aan elk kind, zowel op het gebied van godsdienst- als van waardebeleving en engagement.
 • Wij hebben eerbied voor andere overtuigingen en godsdienstige gezindheden zonder evenwel onze eigenheid prijs te geven.
 • In de kleuterschool werken we in leefgroepen: elk kind krijgt zo de kans om zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen.

Ons schooleigen opvoedingsproject kunnen we samengevat als volgt weergeven:

Wij willen SAMEN werken aan een school waar:

  • respect geen hol woord is,
  • iedereen meebouwt aan eerlijkheid,
  • iedereen belangrijk is,
  • christelijke waarden worden voorgeleefd en meegegeven,
  • iedereen elkaar een warm hart toedraagt,
  • het naleven van afspraken een vlotte kennisoverdracht mogelijk maakt,
  • soepele communicatie leidt tot een intense samenwerking,
  • creativiteit geen saai woord is.
  Scroll naar boven